Privacyverklaring Haags Fonds Ons Thuis

Privacyverklaring Haags Fonds Ons Thuis

In deze verklaring wordt informatie gegeven over bescherming van persoonsgegevens door Haags Fonds Ons Thuis. Haags Fonds Ons Thuis doet er alles aan om persoonsgegevens te beschermen en zich te houden aan de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Haags Fonds Ons Thuis verwerkt alleen persoonsgegevens in de projectadministratie.

Haags Fonds Ons Thuis heeft persoonlijke contactgegevens alleen nodig als uw organisatie geen zakelijke contactgegevens heeft, bijvoorbeeld omdat er geen eigen kantoor aanwezig is. In de normale projectaanvraag systematiek zal dit alleen in uitzonderingssituaties voorkomen.

Haags Fonds Ons Thuis heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van contactgegevens van organisaties en van personen namens deze organisaties. Het fonds geeft immers geld weg en moet dat op een zorgvuldige manier kunnen doen, waarbij bovendien fraude wordt voorkomen.Bewaartermijn

De gegevens worden maximaal acht jaar bewaard, nadat u een aanvraag heeft ingediend. Reden voor deze bewaartermijn is, dat projecten lang kunnen doorlopen. Bij bijvoorbeeld donaties voor investeringen wil het fonds ook na jaren kunnen nagaan of deze nog steeds worden gebruikt voor het doel waarvoor de donatie is verstrekt en zo nodig contact met u kunnen opnemen. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat dezelfde contactpersonen vaker aanvragen indienen. Het is dan handig als het fonds deze gegevens al heeft, zodat die niet elke keer opnieuw ingevoerd hoeven te worden en uw nieuwe aanvraag sneller behandeld kan worden. Bij nieuwe aanvragen worden uw gegevens wel altijd gecontroleerd en zo nodig geactualiseerd. Het fonds heeft hier immers zelf ook belang bij.

Externe organisaties

Als het nodig is dat gebruik wordt gemaakt van externe bedrijven of organisaties die toegang moeten hebben tot contactgegevens, mag u ervan uitgaan dat deze bedrijven zorgvuldig worden geselecteerd. Bovendien moeten die bedrijven zich contractueel naar het Haags Fonds Ons Thuis verplichten dat zij zich beperken tot hun opdracht en dat zij zich op hun beurt ook aan de Privacywetgeving houden. Haags Fonds Ons Thuis heeft met de webbeheerder een verwerkerscontract gesloten.

Uw rechten

Wilt u een kopie van de gegevens die het fonds van u heeft geregistreerd? Of wilt u dat het fonds uw gegevens wijzigt of verwijdert uit zijn systeem? Laat het ons weten per e-mail aan info@haagsfondsonsthuis.nl.

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen. Als het fonds gegronde redenen heeft dat niet te doen, zal dat gemotiveerd worden aangegeven.

U kunt ook met de secretaris van het fonds contact opnemen als u meer informatie wilt over dit onderwerp of als u een klacht bij het fonds wilt indienen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. Het fonds zal er alles aan doen om u te helpen en zo nodig tot een oplossing te komen. Mailt u naar info@haagsfondsonsthuis.nl In het uiterste geval kunt u een klacht tegen het fonds indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website

Op de website wordt alleen een functioneel cookie gebruikt tijdens het invullen van het aanvraagformulier, zodat de ingevulde stappen/pagina’s samengevoegd kunnen worden tot één aanvraag.

Verder worden op de website van Haags Fonds Ons Thuis geen analytics of tracking cookies gebruikt evenmin als cookies van derden.

 

Webdesign: Aim Communication